Všeobecné obchodné podmienky

I.

Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky spoločnosti SIMPLE GREEN CZ, s.r.o. (ďalej len predávajúci) platia pre všetky dodávky tovaru uskutočnené predávajúcim, a to fyzickým aj právnickým osobám. Ak vstúpi kupujúci do obchodného vzťahu s predávajúcim, vzniká tým kúpna zmluva a kupujúci súčasne týmto akceptuje všeobecné obchodné podmienky predávajúceho.

II.

Objednávky

Kupujúci posiela svoje objednávky na tovar písomne emailom na info@simplegreen.cz alebo prostredníctvom e-shopu. Písomná objednávka musí obsahovať:

Názov kupujúceho,

IČO, DIČ kupujúceho,

Dátum a miesto dodania

Kontaktnú osobu a telefón, ktorá bude zodpovedná za prebratie tovaru

Špecifikáciu objednaného materiálu podľa ponuky

Kúpna cena je stanovená platným cenníkom a obchodnými podmienkami platnými v deň objednania tovaru, alebo na základe písomnej ponuky predávajúceho.

Vzorky poskytnuté predávajúcim sú určené len pre informáciu o ponúkaných produktoch, ich technické špecifikácie apod.

III.

Dodacie podmienky

Ak nie je uvedené inak, je miestom dodania adresa objednávateľa, ktorým bola objednávka vystavená. Predávajúci potvrdí kupujúcemu termín dodania tovaru zaslaním písomného potvrdenia. Predávajúci uskutoční dodanie tovaru na základe dodacieho listu alebo faktúry, ktoré musia byť potvrdené osobou, ktorá je uvedená na objednávke kupujúceho ako oprávnená prebrať tovar. V prípade, že oprávnená osoba nie je prítomná na mieste dodania, je kupujúci povinný odoslať písomne  predávajúcemu informáciu o novej oprávnenej osobe k prebratiu tovaru. Podpisom dodacieho list potvrdzuje kupujúci jeho správnosť. Všetky nezrovnalosti a výhrady k dodávke tovaru je kupujúci povinný uviesť na dodacom liste pri prebratí tovaru. Dopravu zaisťuje predávajúci prostredníctvom expedičnej spoločnosti podľa ich platného cenníka na náklady kupujúceho. Štandardná dodacia doba je do 5 pracovných dní.

IV.

Platobné podmienky

Pre objednávky prostredníctvom e-shopu je nutná platba dopredu na účet alebo pri prebratí tovaru. Pre stálych zákazníkov predávajúci poskytuje platbu prevodom na účet so splatnosťou 14 dní. Dátumom zaplatenia faktúry je deň, keď je čiastka pripísaná na bankový účet našej spoločnosti. Faktúra je zaplatená vtedy, ak je zaplatená celá hodnota faktúry, nie len jej časť. Ak je kupujúci v omeškaní s plnením akéhokoľvek platobného záväzku voči predávajúcemu, je povinný predávajúcemu uhradiť zmluvné úroky z omeškania vo výške 0,1 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. Predávajúci si vyhradzuje právo pozastaviť všetky dodávky pre kupujúceho v prípade, že je kupujúci v omeškaní s plnením svojich záväzkov voči predávajúcemu. Uplatnenie reklamácie na prebratý tovar nezakladá kupujúcemu právo odkladať platbu za vyfakturovanú dodávku tovaru. Pozdržanie platby bude považované za neplnenie záväzkov zo strany kupujúceho.

V.

Záručné podmienky

Množstevné reklamácie:

Kupujúci má povinnosť vyznačiť akékoľvek nezrovnalosti v dodávke na dodacom liste – faktúre bezodkladne po prebratí tovaru, uviesť meno a podpis preberajúceho a podpis šoféra. Kupujúci je povinný bezodkladne informovať predávajúceho o nedostatkoch v dodávke tovaru. Je potrebné poslať kópiu dodacieho listu – faktúry s nezrovnalosťami e-mailom predávajúcemu. Nedostatky, ktoré nebudú vyznačené na dodacom liste – faktúre a podpísané zodpovednými osobami, nebudú predávajúcim akceptované. Skryté závady, ktoré nebudú zrejmé pri prebratí tovaru, je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu najpozdejšie do 3 dní od obdržania tovaru. Vždy je potrebné pre reklamáciu predložiť dodací list – faktúru na tovaru.

Kvalitatívne reklamácie:

Všetky kvalitatívne reklamácie musia byť posúdené predávajúcim. Kupujúci je povinný nahlásiť závadu tovaru bezodkladne po jej zistení. Kupujúci musí umožniť predávajúcemu prístup k závadnému tovaru. Kupujúci nemá nárok uplatňovať reklamáciu na špatne uskladnený tovar, alebo tovar poškodený neodbornou manipuláciou. Kupujúci je povinný vždy uskutočniť reklamáciu spoločne s predávajúcim a predložiť dodací list a faktúru vystavenú predávajúcim. Ďalej kupujúci doloží predávajúcemu všetku technickú dokumentáciu vzťahujúcu sa k reklamácii.

Všetky technické návrhy a riešenia poskytnuté predávajúcim kupujúcemu sú založené na veľaročných skúsenostiach predávajúceho a vychádzajú zo stavu najlepších možných vedomostí. Predávajúci ale nenesie garanciu a zodpovednosť za skutočnosť, či dodaný tovar je v danej konkrétnej aplikácii vhodný a funkčný k použitiu.

VI.

Ostatné záverečné ustanovenia

Tovar je majetkom predávajúceho až do úplného zaplatenia dohodnutej kúpnej ceny kupujúcim. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, že kupujúci je v omeškaní s úhradou záväzkov voči predávajúcemu. Táto verzia Všeobecných obchodných podmienok spoločnosti SIMPLE GREEN CZ, s.r.o. vstupuje v platnosť od 1.1.2016.