Priemyselný čistič a odmasťovač, nehorľavý, neabrazívny, ekologicky šetrný a biologicky odbúrateľný, určený k všeobecnému čisteniu a odmasťovaniu vysoko znečistených povrchov, spĺňajúci najvyššie bezpečnostné kritériá vydané firmou BOEING D6-17487P a výrobcom leteckých motorov Pratt & Whitney PWA 36604 Revision C. Je vhodný k čisteniu kovových, plastových aj lakovaných povrchov pomocou postrekovacích strojov, k tlakovému a ultrazvukovému odmasťovaniu v strojárstve, leteckej aj pozemnej doprave, bez poškodenia čistených povrchov. Zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečná podľa platných predpisov.

Použitie
Vhodný pre čistenie a odmasťovanie strojných súčiastok v priebehu údržbárskej práce a k odmasťovaniu povrchov, ktoré majú byť lepené. Postriekajte čistené miesto a nechajte chvíľu pôsobiť, potom opláchnite alebo otrite. Nepoužívajte u materiálov, ktoré sa nesmú čistiť vodou alebo alkalickými zmesami.

Vlastnosti pracovnej zmesi
Koncentrovaná zmes sa dá riediť studenou vodou až do pomeru 1:30. Po zriedení optimálne odmasťuje pri bežnej teplote v dielni, vďaka čomu dochádza k veľkej úspore energie. Pracovný roztok nie je podľa vyhlášky MŽP č 509/2005 Zb. považovaný za produkt s obsahom organických rozpúšťadiel, jeho VOC nie je treba registrovať. Zmes je veľmi dobre biologicky odbúrateľná, 100% po 28 dňoch podľa metódy OECD 301-D

Odporúčané riedenie
1:30 až 1:10 Umývanie okien, plexiskiel, obrazoviek
1:10 až 1:2    Umývanie áut, plastov, interiérov, čalúnenia, odmastenie dielov pred zváraním
Koncentrát    Silne znečistené motory, reťaze, disky kolies, strojné súčiastky,

Zloženie
Zmes tvorí vodný roztok tenzidov, neobsahuje hydroxidy ani soli.
Rozpustnosť vo vode: 100%
Relatívna hustota : 1,022 g/cm3
pH: 100 % koncentrát: 9,5 – 10,5

Nebezpečné zložky zmesi

CAS 102-71-6       EEC 203-049-8       Triethanolamine     1-5 % hmot.     Xi   R36/37/38

R vety – označenie špecifickej rizikovosti:
R 36/37/38 – dráždi oči, dýchacie orgány a kožu
S vety – štandardné pokyny pre bezpečné nakladanie
S 2 – uchovávajte mimo dosahu detí
S 25 – zabráňte styku s  očami
Obal je po dôkladnom vypláchnutí recyklovateľný.

Likvidácia nasýtenej pracovnej zmesi
Zmes nie je potreba pred likvidáciou neutralizovať, po dohode so správcom BČOV sa dá zlikvidovať v čističke. Neobsahuje komplexotvorné látky negatívne ovplyvňujúce kalové hospodárstvo.

Balenie
13460 0,5 l fľaša s rozprašovačom

Bezpečnostný list na vyžiadanie